بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

استان کهگیلویه و بویراحمد


صفحاتی که اخبار در آنها نصب نشده:
نام صفحه نصب اخبار
خطا در يافتن مطلب يا صفحه /home/error.aspx
صفحه توضيحات فعاليتهاي ما /about/index.aspx
اساسنامه بنیاد /aboutus/page2.aspx
فعالیتهای بنیاد /aboutus/page3.aspx
اطلاعات شخصي شما در سايت /my/default.aspx
موفقيت در عضويت پويا /fwk/user/subs.aspx
نمايش نتيجه ساخت رمز جديد /fwk/user/npassr.aspx
قوانین سایت /global/sitelaw.aspx
صفحه ابتدايي بخش راهنما /help/index.aspx
دنا /omran/ِDena1.aspx
صدور سند شهر سي سخت /omran/page2.aspx
نظارت و ارزیابی امور عمرانی /section14/page1.aspx
امور فنی و تهیه طرحها /section15/page1.aspx
اموز زمین و صدور سند املاک روستایی /section16/page1.aspx
خدمات فنی و مهندسی /section17/page1.aspx
نظارت و ارزیابی مسکن شهری /section19/page1.aspx
امور فنی و برنامه ریزی مسکن شهری /section20/page1.aspx
امور مسکن شهری مهر /section21/page1.aspx
نظارت و ارزیابی بازسازی مسکن روستایی /section23/page1.aspx
بهسازی مسکن روستایی و بازسازی سوانح /section24/page1.aspx
امور عملیات و اجرا /section26/page1.aspx
امور نگهداری وتعمیرات /section27/page1.aspx
امور پشتیبانی ماشین آلات /section28/page1.aspx
مناسبت ها /section31/page1.aspx
shamloo /section31/page2.aspx


صفحاتی که اخبار در آنها نصب شده:
نام صفحه حذف اخبار
صفحه اصلي سايت /default.aspx
صفحه اصلی اخبار /new/section.aspx