معرفي فعاليتهاي بنياد مسكن انقلاب اسلامي

 1)  طرح تامين مسكن محرومين از حساب 100 امام (ره)

بنياد مسكن انقلاب اسلامي متولي ساخت و ساز مسكن  جهت محرومين و نيازمندان جامعه به منظور تامين نيازهاي مربوط به محرومين باعنايت به فرماني كه از طرف رهبر كبير انقلاب اسلامي در 21 فروردين ماه  1358 صادر گرديده  ميباشد اعتبارات ساخت مسكن براي اقشاركم درآمد از محل حساب  100 حضرت امام(ره)  و همچنين كمك افراد خير مي باشد.

2)  طرح بازسازي مناطق آسيب ديده از حوادث طبيعي

بازسازي و نوسازي بافت و مسكن شهرها و روستاهاي آسيب ديده در چارچوب توانائيهاي ملي و منطقه به منظور آغاز دوباره حيات در شهرها و روستاها و بازگرداندن حادثه ديدگان به محيط زندگي و فراهم آوردن زمينه اشتغال ، توليد و آسايش خاطر آسيب ديدگان دراسرع وقت صورت مي گيرد به گونه اي كه ضمن بازسازي از طريق الگو سازي و آموزش مستقيم و غير مستقيم آسيب ديدگان زمينه بهبود كيفيت ابنيه روستائي نيز فراهم ميگردد تا درمقابل حوادث قهري طبيعي بتوانند بيش از پيش مقاومت نموده و كمتردر معرض خسارتهاي مالي و جاني قرارگيرند.

بنياد مسكن درامربازسازي مناطق سانحه ديده از طريق اعطاي تسهيلات بانکی   و ارائه خدمات فني همواره به ياري آسيب ديدگان از بلاياي طبيعي شتافته است .

3)  بهسازي مسكن روستائي

ارتقاء كمي و كيفي واحدهاي مسكوني در روستاها از جمله اهدافي است كه در برنامه دوم توسعه  برآن  تاكيد شده است . بنياد مسكن از طريق ارائه تسهيلات بانكي در قالب تبصره 52 قانون بودجه و همچنين  ارائه طرحهاي  مناسب مسكن روستائي و اعمال نظارت لازم ، طرح بهسازي مسكن روستائي را با جديت  دنبال مي كند .

4)  وام قرض الحسنه مسكن روستايي

بنياد مسكن انقلاب اسلامي با هماهنگي مؤسسات اعتباري  همچون بانكها اقدام به تامين بخشي از اعتبار مورد نياز روستائيان كه صرف اصلاح و تعمير واحد مسكوني آنان خواهد شد به صورت قرض الحسنه  مي نمايد  هدف اين وام كمك به تعمير واحدهاي مسكوني موجود در سطح روستاها مي باشد.

5)  طرح واگذاري زمين جهت مسكن روستايي

بنياد مسكن در روستا ها ي مستعد اقدام به تمليك زمين از اراضي دولتي وشخصي جهت احداث مسكن روستايي نموده و پس از آماده سازي واجراي طرح تفكيكي و تقسيم بندي قطعات به متقاضيان واجد شرايط روستايي واگذار مي نمايد.

6)  طرح سند داركردن خانه هاي روستايي

بر اساس اين طرح بنياد مسكن موظف گرديده در طول مدت برنامه دوم و سوم توسعه ،اقدام به تهيه نقشه تفكيكي بافت مسكوني روستاهاي واجد شرايط بنمايد تا براي صدور سند به اداره ثبت ارسال گردد واداره ثبت مكلف است كه بر اساس نقشه تفكيكي ،بنياد مسكن براي متقاضيان روستايي سند مالكيت صادر نمايد.

7)  صدور پروانه ساختماني روستايي

صدور پروانه ساختماني به عنوان اهرم نيرومند سياستگذاري ،با كمترين بار مالي ميتواند اسباب هدايت ونظارت بيشتر بر ساخت وساز روستايي را فراهم آورده و كيفيت شيوه هاي ساخت وساز روستايي را فراهم آورده وكيفيت شيوه هاي ساخت وساز را بهبود بخشد .

اهداف كلي مورد نظر در اين طرح عبارتند از :

1)  حفظ نظام كاربردهاي اراضي پيش بيني شده در طرحهاي هادي

2)  هدايت و توسعه بافت به سمت وسوي مناسب

3)  ممانعت از ساخت وساز بي رويه وغير اصولي

4)  ترويج فرهنگ مقاوم سازي

8)  تهيه و اجراي طرحهاي هادي روستائي  و مطالعه

الف : تهيه طرح هادي 

بنياد مسكن انقلاب اسلامي براساس وظايف مندرج در ماده 7 اساسنامه قانوني اقدام به تهيه و اجراي طرحهاي  هادي از سال  1362 نموده است از زمان شروع اين فعاليت تاكنون تعداد قابل توجهي از روستاهاي كشور طرح هادي تهيه شده است .

ب: اجراي طرح هادي

بنياد مسكن انقلاب اسلامي براساس وظايف مندرج در ماده 7 اساسنامه قانوني خود وآئين نامه اجرايي آن  موظف به اجراي طرحهاي هادي واصلاح معابر  روستائي با اهداف ذيل ميباشد.

1)  ايجاد زمينه  توسعه و عمران روستاها با توجه  به شرايط فرهنگي اجتماعي ، اقتصادي

2)  تامين عادلانه امكانات از طريق ايجاد تسهيلات اجتماعي ، توليدي ، رفاهي

3)  هدايت و توسعه وضعيت  فيزيكي روستاها

4)  ايجاد تسهيلات لازم جهت بهبود مسكن روستائيان و خدمات زيست محيطي و عمومي

موارد فوق به منظور تجديد حيات و هدايت روستاها به لحاظ ابعاد اقتصادي ،‌اجتماعي و فيزيكي و همچنين زمينه هاي رشد و توسعه پايدار  و همه جانبه روستا را بصورت موزون و سنجيده مدنظر دارد.

 

9)  طرح بهسازي بافت باارزش روستائي :

طرح بهسازي بافتهاي باارزش روستائي طرحي است كه طي فرآيندي  منظم تلاش ميكند تا ضمن شناخت فضاهاي باارزش روستائي با تحليل  برنامه ريزي طراحي و اجراي آنها را ارتقاء بخشيده و درنهايت زمينه توسعه كالبدي فضائي اين روستاها را فراهم نمايد.