اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

فصل اول – تعريف و هدف :
ماده 1): بنياد مسكن انقلاب اسلامي كه در اين اساسنامه اختصاري بنياد ناميده مي شود ، نهاد انقلاب اسلامي است كه بر اساس فرمان 21 فروردين 1358 رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني مدظله به منظور تامين مسكن محرومان به ويژه روستاييان در چهار چوب سياستها و برنامه هاي دولت تشكيل گرديده است .
 فصل دوم – وظايف :
 ماده 2): مطالعه و بررسي در زمينه تشخيص و تعيين نيازمنديهاي مسكن محرومان اعم از روستايي و شهري و فراهم آوردن موجبات اجراي آن با مشاركت ، همكاري ، و خودياري مردم و دستگاههاي مختلف .
ماده 3): تهيه طرح مجتمع هاي زيستي و واحدهاي مسكوني ارزان قيمت و اجراي آنها بطور مستقيم يا با مشاركت مردم با همكاري و هماهنگي دستگاههاي ذيربط در روستا و شهر تبصره 1- دولت و بنياد مستضعفان مكلفند زمينهاي مناسب خود را جهت اجراي طرحهاي مسكوني مصوب شوراي مركزي بنياد به استثناي هزينه هاي خريد و آماده سازي (قيمت تمام شده براي دولت ) بطور رايگان و قطعي به بنياد واگذار مي نمايد .تبصره 2- اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند زمين هاي ملكي خود را به بنياد هبه نمايند و قانون زمين شهري مانع اين امر نخواهد بود .تبصره 3- هيات هاي هفت نفره واگذاري زمين و سازمان جنگلها و مراتع مكلفند زمين هاي دولتي مناسب را جهت واگذاري و اجراي طرحهاي مسكن روستايي پس از اعلام نياز بنياد به شرط نداشتن كاربي كشاورزي در اختيار بنياد قرار دهند .تبصره 4- دولت موظف است نسبت تامين آب ، برق ، راه ، مدرسه ، درمانگاه و ديگر نيازمنديهاي عمومي اين طرحها از طريق وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيربط اقدام لازم بعمل آورد .
ماده 5): كمك در جهت تامين مصالح ساختماني كشور از طريق توليد ، تهيه ، توزيع .تبصره 1- وزارتخانه هاي صنايع و معادن و فلزات موظفند در مورد صدور موافقتهاي اصولي و اجازه بهره برداري از معادن با اولويت براي بنياد اقدام نموده و بنياد از شمول محدوديتها ي ماده 38 قانون معادن مصوب 1/3/1362 مستثني است . تبصره 2- دولت موظف است سهميه لازم از مصالح ساختماني و ماشين آلات مورد نياز را در اختيار قرار دهد . تبصره 3- بنياد مستضعفان مكلف است كارگاهها و كارخانجات توليد شن و ماسه ، مصنوعات بتني و سيماني ، آجر، گچ و آهك خودرا در حد نياز به بنياد واگذار نمايد .
ماده 6): نظارت بر پرداخت و مصرف وامهاي قرض الحسنه مسكن روستايي و ارزان قيمت شهري كه از محل منابع مالي و سيستم بانكي كشور تامين مي شود .تبصره – دولت موظف است در اجراي اين ماده اعتبارات لازم را به صورت قرض الحسنه تامين نمايد.
ماده 7):  تهيه طرحهاي هادي و اصلاح معابر در روستاها ، با هماهنگي دستگاههاي ذيربط و اجراي آن با مشاركت مردم از محل اعتبارات مصوب واگذاري دولت .
ماده 8): تهيه و ارائه طرحهاي لازم براي بازسازي و نوسازي مناطق مسكوني روستايي آسيب ديده در اثر جنگ ، سيل ، زلزله و ساير سوانح طبيعي و اجراي آنها با مشاركت و هماهنگي با سازمانها و ارگانهاي ذيربط . تبصره – دولت موظف است اجراي طرحهاي موضوع اين ماده را همراه با اعتبارات مربوطه با رعايت اولويت به بنياد واگذار نمايد . 
 فصل سوم – اركان
ماده 9): اركان بنياد عبارتند از : الف – شوراي مركزي ب – سرپرست ج – بازرسان
ماده 10): شوراي مركزي به عنوان عاليترين مرجع تصميم گيري بنياد داراي پنج نفر عضو به ترتيب ذيل مي باشد .الف – يك نفر روحاني ( نماينده مقام معظم رهبي در صورت تعيين ) ب- نماينده دولت ( وزير مسكن و شهرسازي ) ج – سه نفر از مهندسين و كارشناسنان ساختمان و شهرسازي به انتخاب دونفر فوق الذكر تبصره – اعضاء شورا از بين خود يك نفر را بعنوان رياست شورا انتخاب مي نمايند.
ماده 11): روحاني عضو شورا موظف است در مواردي كه اجراي هر قسمت از مواد اين قانون كه نياز به اذن ولي فقيه دارد موضوع را از محضر معظم اله استعلام نمايد .
ماده 12): وزير مسكن و شهرسازي بعنوان نماينده دولت علاوه بر وظايف عضويت در شورا پاسخگوي مجلس در حدود اختيارات خواهد بود .
ماده 13): يكي از اعضاء شوراي مركزي انتخاب و يا حكم رياست آن منصوب خواهد شد و انتخاب مجدد وي بلامانع است . تصره - شواري مركزي مي تواند سرپرست بنياد را با حداقل 3 راي عدل نمايد.
ماده 14):  دو نفر بازرس از بين كارشناسان ذيصلاح توسط شوراي مركزي براي مدت يكسال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آن بلامانع است .
 فصل چهارم – مقررات مالي وعمومي
ماده 15): بودجه ، امكانات و منابع مالي بنياد عبارتند از : 1-     حساب 100 حضرت امام مدظله .2- كمكهاي نقدي و غير نقدي از قبيل زمين ، مستغلات ساختماني و غيره كه از طرف مردم ، دولت و ساير نهادها و دستگاهها به بنياد واگذار مي شود .3- كمكهاي بلاعوض بنياد مستضعفان صرفا" براي تامين مسكن فقرا و محرومان صرف ميگردد و بنياد مسكن و بنياد مسكن گزارش فعاليتهاي انجام شده از محل اعتبارات فوق را بصورت سالانه به بنياد مستضعفان ارسال مي نمايد . تبصره – وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است كمكهاي موضوع بندهاي 1 و 2 و 3 اين ماده را بعنوان هزينه هاي قابل قبول موديان محسوب نمايد .4-     كمكهاي دولت كه در بودجه ساليانه كل كشور منظور ميگردد .5- در آمد حاصل از فروش مصالح توليدي كارگاهها و كارخانجات متعلق به بنياد و توزيع مصالح ساختماني و ارايه خدمات فني .
ماده 16): بنياد از پرداخت ماليات بردرآمد و عوايد حاصل از مشاركت و ماليات سهم سود در شركتهاي وابسته معاف مي باشد .
ماده 17 ): بنياد داراي شخصيت حقوقي بوده و نمايندگي قانوني بنياد با سرپرست بنياد است و ميتواند براي طرح دعاوي و شكايات يا براي هر اقدام قانوني ديگر نماينده و يا وكيل تعيين و به مراجع قضايي ، اداري ، انتظامي و ثبتي معرفي نمايد . تبصره – بنياد از پرداخت هزينه هاي دادرسي در تمام مراجع قضايي اداري معاف مي باشد
ماده 18): بنياد در جهت انجام وظايف خود مي تواند در استانها ، شهرستانها ، بخشهاي كشور داراي شعب و نمايندگي باشد .
ماده 19): آيين نامه هاي اجرايي اين قانون توسط شوراي مركز تهيه و به تصويب وزير مسكن و شهرسازي خواهد رسيد . ماده 20- از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون كليه قوانين مغاير با آن ملغي ميگردد . اساسنامه فوق مشتمل بر بيست ماده و پانزده تبصره در جلسه علني روز سه شنبه هفدهم آذرماه يكهزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/10/1366 با تاييد شوراي نگهبان رسيده است